Fréttir

Lög Landverndar

Landvernd    17.5.2012
Landvernd

Lög Landverndar

Landvernd, landgræðslu- og umhverfisverndarsamtök Íslands


I. NAFN - AÐSETUR - MARKMIÐ
1.gr.
Nafn samtakanna er Landvernd, landgræðslu- og umhverfisverndarsamtök Íslands.

2.gr.
Aðsetur Landverndar og varnarþing er í Reykjavík.

3.gr.
MARKMIÐ LANDVERNDAR ERU:

a) verndun náttúru og umhverfis Íslands á landi, í legi og í lofti svo þeim verði sem minnst spillt, okkur og komandi kynslóðum til handa.

b) endurreisn spilltrar náttúru, náttúrugæða og umhverfis með þeim hætti er hæfir sem best náttúrulegum aðstæðum og búsetu í landinu.

c) sjálfbær umgengni þjóðarinnar heima við og á hnattræna vísu, sem byggir á öflugri umhverfisvitund, þekkingu og verndarvilja.

d) virk þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi um umhverfismál, þar sem þekkingu og reynslu er miðlað og leitað leiða til úrbóta.

4.gr.
MARKMIÐUM SÍNUM VILL LANDVERND NÁ MEÐ:
fræðslustarfi svo sem útgáfu á fræðsluefni, námskeiðum, fyrirlestrum, ráðstefnuhaldi og samvinnu við fjölmiðla.
virkri þátttöku í umræðum um stefnumótun í umhverfismálum bæði hér á landi og með alþjóðlegum samskiptum og með samstarfi við stjórnvöld um þau mál.
að virkja félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga til starfa og samstarfs um fræðslu og aðgerðir í umhverfismálum.
umsögnum og aðgerðum er tengjast mati á umhverfisáhrifum og ákvörðunum um landnýtingu, og með umsögnum um þingmál.


II. AÐILD
5.gr.
Aðild að Landvernd geta átt:
a) Einstaklingar.
b) Félög og samtök félaga.
c) Fyrirtæki í atvinnurekstri, stofnanir og sveitarfélög.
Stjórn Landverndar tekur afstöðu til aðildarumsóknar.

6.gr.
Félagsgjöld.
a) Almennir félagsmenn greiða félagsgjald samkvæmt ákvörðun aðalfundar. Þeir geta einnig verið styrktarfélagar.
b) Félög og samtök félaga sem eiga aðild að Landvernd greiða árgjald eftir nánara samkomulagi við stjórn Landverndar.
c) Fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög sem eiga aðild að Landvernd greiða framlag til styrktar Landverndar eftir nánara samkomulagi við stjórn samtakanna.
Félagsgjöld og árgjöld samkvæmt lið a) og b) skulu greidd fyrir aðalfund.

7. gr.
Úrsögn úr Landvernd skal tilkynna skriflega. Skuldi almennur félagsmaður tvenn árgjöld er heimilt að strika hann af félagaskrá .


III. AÐALFUNDUR OG FÉLAGSFUNDUR
8.gr.
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum Landverndar.

9.gr.
Rétt til setu á aðalfundi eiga:
a) Einstaklingar sem eru skráðir félagar í Landvernd.
b) Fulltrúar tilnefndir af félögum og samtökum félaga, einn fyrir hvert byrjað þúsund skráðra félagsmanna, þó ekki fleiri en þrír frá hverjum aðila.
c) Fulltrúar fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga, einn frá hverju

10. gr.
Allir þátttakendur í aðalfundi hafa málfrelsi og tillögurétt.
Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa:
a) Einstaklingar sem greitt hafa félagsgjald undanfarins starfsárs, þ.e. milli aðalfunda.
b) Fulltrúar samkvæmt lið b) 9. gr.
Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi nema að lög þessi kveði á um annað. Ef atkvæði falla jöfn skal hlutkesti ráða.
Heimilt er að veita öðrum félagsmanni umboð sitt á aðalfundi. Hver einstaklingur getur þó aldrei farið með fleiri en tvö atkvæði.
Fulltrúar samkvæmt lið b) 9. gr. skulu leggja fram skriflegt umboð sinna samtaka og geta farið með öll atkvæði þeirra hafi þeir umboð til þess.
Fulltrúar samkvæmt lið c) 9. gr. hafa ekki atkvæðisrétt á fundinum.
Stjórnarmenn hafa atkvæðisrétt á aðalfundi.  

11. gr.
Aðalfundur skal haldinn í apríl eða maí ár hvert. Stjórn skal boða til aðalfundar á heimasíðu og með tölvupósti til félagsmanna með a.m.k. 4 vikna fyrirvara. Skriflegt fundarboð (síðara fundarboð) með dagskrá og með tillögum til lagabreytinga sem leggja á fyrir aðalfund skal senda félagsmönnum með tölvupósti eða öðrum hætti með eigi minna en einnar viku fyrirvara.
Verkefni aðalfundar skulu m.a. vera að:
- Kjósa fundarstjóra, ritara og kjörbréfanefnd.
- Kynna skýrslu stjórnar og ársreikninga félags og sjóða.
- Afgreiða reikninga.
- Afgreiða lagabreytingar.
- Marka stefnu Landverndar.
- Kjósa stjórn og skoðunarmenn reikninga.
- Ákvarða  félagsgjald.
 

12. gr.
Reikningsárið er frá 1. janúar til 31. desember.

13. gr.
Kjörgengir í stjórn eru almennir félagsmenn Landverndar sem eru skuldlausir við samtökin og fulltrúar félaga og félagasamtaka. Kosning til stjórnar fer fram með leynilegri atkvæðagreiðslu.

14. gr.
Aðalfundur getur kjörið heiðursfélaga samkvæmt tillögu frá stjórn Landverndar. Tillaga um slíkt kjör skal borin fram á aðalfundi og telst hún samþykkt ef 2/3 hlutar fundarmanna greiða henni atkvæði.

15. gr.
Almennan félagsfund skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar eða að ósk eins/tíunda hluta félagsmanna.

 

IV. STJÓRN OG RÁÐ
16.gr.
Stjórnin er skipuð 10 mönnum. Formaður er kosinn í sérstakri kosningu. Formaður og fjórir stjórnarmenn eru kosnir annað árið, en fimm stjórnarmenn hitt árið. Kosning skal vera skrifleg. Stjórnin skiptir með sér verkum.

17.gr.
Stjórnin fer með æðsta vald í málefnum samtakanna á milli aðalfunda og sér um að framfylgja samþykktum aðalfundar og lögum samtakanna, auk þess að bera ábyrgð á fjárreiðum þeirra. Stjórn ræður framkvæmdastjóra og getur falið honum starfsmannahald. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. Stjórnarfundur er lögmætur ef 6 stjórnarmenn eru mættir.

18.gr.
Fagráð sem stjórnin skipar skal vera starfandi á vegum Landverndar. Fagráðið hefur það hlutverk að styrkja faglegan grundvöll starfs samtakanna.


V. LAGABREYTINGAR
19.gr.
Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi.

20.gr.
Tillögur til lagabreytinga skulu komnar í hendur stjórnar a.m.k. 3 vikum fyrir aðalfund. Til að lagabreytingar nái fram að ganga þarf samþykki 2/3 hluta atkvæða á aðalfundi.

21.gr.
Komi til slita á samtökunum þarf 2/3 hluta atkvæða á aðalfundi. Eignir samtakanna renni til umhverfisverndar á Íslandi, enda sé þeim varið í anda 3. lagagreinar Landverndar. Ákvæðum 3. og 21.gr. þessara laga má ekki breyta nema að höfðu samráði við ríkisskattstjóra.


Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi Landverndar 30. október 1999. Lögunum var breytt á aðalfundi þann 29. apríl 2006 og þann 12. maí 2012.

 


Vista sem PDF

 

Stöndum vörð um náttúru Íslands

Taktu afstöðu og vertu með!

Leita í fréttumÞátttaka í ákvarðanatöku

2020-Halendi-islands-Chris-Burkard.jpg
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun en nauðsynlegt er að koma í veg fyrir uppbyggingu orkuvera og miðlunarlóna á hálendinu enda skerðir það verðmæti svæðisins og er í trássi við náttúruverndarlög og alþjóðlegar skilgreiningar á þjóðgörðum.